Privacy Verklaring CoolKids Shop

Laatst gewijzigd mei 2018

CoolKids Shop, gevestigd aan Tolland 33, 3252 CD Goedereede, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

CoolKids Shop is een handelsnaam, die valt onder Hameeteman Business Support. Tolland 33
3252 CD Goedereede
Nederland
+31 6 53 96 31 44
www.coolkidsshop.nl
info@coolkidsshop.nl

S. Hameeteman is de Functionaris Gegevensbescherming van CoolKids Shop Hij/zij is te bereiken via s.hameeteman@coolkidsshop.nl


Over ons Privacybeleid
CoolKids Shop geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van CoolKids Shop. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens hierboven. Ook heeft u het recht om een online klacht in te dienen. Dit kunt u bij dezelfde contactpersoon doen rechtstreeks via de functionaris s.hameeteman@coolkidsshop.nl of via privacy@coolkidsshop.nl.  


Persoonsgegevens die wij verwerken
CoolKids Shop verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Ip-adres
- Bankrekeningnummer
- Overige gegevens die u actief verstrekt door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
- Foto’s of Geboortekaartjes met de daarbij behorend gegevens, die door uzelf zijn verstrekt
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@coolkidsshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij verwerken op uw verzoek gegevens als geboortedatum, geboortenaam, geboorteplaats, geboortegewicht, geboortelengte van het kindje waarvoor u een product bestelt. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het maken van het product. Deze gegevens worden alleen doorgegeven aan derden, wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het maken van een product. Dit kan voorkomen wanneer een product niet door CoolKids Shop zelf gemaakt wordt, maar hiervoor een derde partij wordt ingeschakeld.
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CoolKids Shop verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Zonder deze gegevens behoudt CoolKids Shop het recht om de bestelde producten niet toe te sturen. Uiteraard krijgt u bij niet verzenden van de producten en bij wel betaalde facturen, het betaalde bedrag teruggestort. Er wordt altijd eerst contact met u opgenomen (indien mogelijk), voordat CoolKids Shop overgaat tot deze maatregel.

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Zonder deze gegevens behoudt CoolKids Shop het recht om de bestelde producten niet toe te sturen. Uiteraard krijgt u bij niet verzenden van de producten en bij wel betaalde facturen, het betaalde bedrag teruggestort. Er wordt altijd eerst contact met u opgenomen (indien mogelijk), voordat CoolKids Shop overgaat tot deze maatregel. Er wordt altijd eerst contact met u opgenomen (indien mogelijk), voordat CoolKids Shop overgaat tot deze maatregel.

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als wij achteraf gezien een product niet kunnen leveren. Wij informeren u dan over de mogelijkheden via telefoon of e-mail, afhankelijk van welke gegevens u ons heeft gegeven.

 De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Dit kan voorkomen als u zichzelf heeft opgegeven voor de nieuwsbrief of voor een specifiek andere vorm van onze dienstverlening waarvoor u toestemming heeft gegeven.

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

- Om goederen en diensten bij u af te leveren
 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
Zonder deze gegevens behoudt CoolKids Shop het recht om de bestelde producten niet toe te sturen. Uiteraard krijgt u bij niet verzenden van de producten en bij wel betaalde facturen, het betaalde bedrag teruggestort. Er wordt altijd eerst contact met u opgenomen (indien mogelijk), voordat CoolKids Shop overgaat tot deze maatregel.

- CoolKids Shop analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en eventueel het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. Deze gegevens worden verzameld nadat u akkoord gaat met cookieverklaring.
Wij verzamelen deze gegevens om onze dienstverlening te verbeteren.
 

- CoolKids Shop verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

- Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan CoolKids Shop op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 

Geautomatiseerde besluitvorming
CoolKids Shop neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CoolKids Shop) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CoolKids Shop bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens, zoals e-mails, whats app gesprekken, geboortekaartjes e.d. die zijn verstrekt niet langer dan drie jaar vanaf uw laatste bestelling of anonimiseren deze.
Uiteraard heeft u het recht om bij ons aan te geven dat uw gegevens uit ons systeem moeten worden verwijderd. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen/orders met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren (voor de belastingdienst geldt respectievelijk 7 jaar). Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Heeft u bij ons een account aangemaakt, dan bewaren wij uw gegevens totdat u uw account opzegt.

Heeft u toestemming gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief en aan ons de benodigde persoonsgegevens verstrekt, dan bewaren wij dit tot u aangeeft onze nieuwsbrief op te willen zeggen. U kunt hiervoor een verzoek indienen of in de nieuwsbrief klikken op afmelden.
 

Delen van persoonsgegevens met derden
CoolKids Shop deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. CoolKids Shop blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen aan derden.

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware

MyOnlineStore/MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore/MijnWebwinkel. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld, doordat deze wordt opgeslagen op de server van MyOnlineStore/MijnWebwinkel. MyOnlineStore/MijnWebwinkel heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore/MijnWebwinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore/MijnWebwinkel  zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. MyOnlineStore/MijnWebwinkel maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Wij hebben met MyOlineStore/MijnWebwinkel een verwerkersovereenkomst gesloten.


Webhosting

MyOnlineStore/MijnWebwinkel
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van MyOnlineStore/MijnWebwinkel.
MyOnlineStore/MijnWebwinkel verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens MyOnlineStore/MijnWebwinkel is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore/MijnWebwinkel  zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Wij hebben met MyOlineStore/MijnWebwinkel een verwerkersovereenkomst gesloten.


E-mail en mailinglijsten

MyOnlineStore/MijnWebwinkel
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van MyOnlineStore/MijnWebwinkel. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MyOnlineStore/MijnWebwinkel heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Wij hebben met MyOlineStore/MijnWebwinkel een verwerkersovereenkomst gesloten.


Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Wilt u meer weten over de privacy statement van Mollie, dan kunt u deze terugvinden op https://www.mollie.com/nl/privacy

Beoordelingen

MyOnlineStore/MijnWebwinkel

Wij verzamelen reviews via het gastenboek van Mijn MyOnlineStore/MijnWebwinkel. Als u een review achterlaat via MyOnlineStore/MijnWebwinkel dan bent u verplicht om uw (voor)naam en e-mailadres op te geven. Wij publiceren uw opgegeven naam op onze website. U kunt echter ook anoniem een review achterlaten, maar nooit zonder uw e-mailadres op te geven. Wij zullen nooit uw e-mailadres publiceren. In sommige gevallen kan het zijn dat wij via het opgegeven e-mailadres contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven of om u te bedanken voor uw review.
Wij hebben met MyOlineStore/MijnWebwinkel een verwerkersovereenkomst gesloten.


Verzenden en logistiek

MyParcel
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel voor het uitvoeren van de leveringen. Zij houden zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel delen. MyParcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. MyParcel neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.
Wij hebben met MyParcel een verwerkersovereenkomst gesloten.

PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens en e-mailadres (in geval van track en trace) met PostNL te delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
Wilt u meer weten over de privacyverklaring van Post.nl dan kunt u deze hier vinden https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

Facturatie en boekhouden

Offective
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Offective. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Offective is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Offective gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Offective.

Wederverkoop

Voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, oftewel de bestelling die u bij ons plaatst, maken wij gebruik van derde partijen. Een aantal producten worden door CoolKids Shop zelf gemaakt, echter andere producten worden gemaakt door andere partijen. Hiervoor is het nodig om de door u verstrekte gegevens met hen te delen. Dit betreft alleen gegevens als naam en adres. Ook de verstrekte gegevens, zoals (geboorte)gegevens van het kindje waarvoor u de bestelling heeft geplaatst, worden doorgegeven, alleen ten behoeve van het uitvoeren van de bestelling. Andere gegevens, zoals uw telefoonnummer of e-maildres zullen wij niet doorgeven.
Met de bedrijven/groothandels zijn afspraken gemaakt over de bescherming van uw gegevens. Wij sluiten hiervoor verwerkersovereenkomsten af met deze partijen.
De bedrijven zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze bedrijven geven uw gegevens door aan hun partners, ter uitvoering van de overeenkomst. Denkt u hierbij aan partijen zoals bijv. Post.nl, DHL, DPD, MyParcel of andere bezorgdiensten om uw bestelling bij u te kunnen bezorgen. Dit betreft alleen gegevens als naam en adres.
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

Waar worden cookies voor gebruikt?

Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger.

Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?

Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:

Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen.

Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies.

Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is.

AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites.


Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?

Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Google Analytics
Wij willen graag weten hoe onze bezoekers onze website gebruiken. Hierdoor kunnen wij het gebruik van de website optimaliseren.  Wij gebruiken hiervoor Google Analytics. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Wij kunnen u niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.
Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
Wij hebben gegevens delen uitgezet.
Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Wanneer u de cookieverklaring niet accepteert zal uw ip-adres niet worden gedeeld met Google Analytics.

Social Media Buttons
We willen het u  graag zo gemakkelijk mogelijk maken om berichten op deze website te delen. Dit kan doormiddel van een aantal social media buttons. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield
Van de volgende social media kanalen gebruiken wij de buttons. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CoolKids Shop en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@coolkidsshop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. CoolKids Shop wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van CoolKids Shop. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CoolKids Shop neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@coolkidsshop.nl
 

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Gastenboek

  • 24-11-2019 - We hebben een speelgoedkist besteld, een snelle levering.
    Helaas is er...  lees meer
  • 19-11-2019 - Super snelle levering. Erg tevreden met het resultaat vd badjas
    Ik...  lees meer
  • 25-08-2019 - Ik heb al verscheidene keren de badcape net naam besteld...  lees meer
Plaats een bericht
© 2015 - 2020 CoolKids Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel